Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Bescherming consument

De zorgplicht naar de consument is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Voor de financiële sector is het ook geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De belangrijkste reden voor de zorgplicht is dat de consument zwakker staat ten opzichte van een ondernemer. De consument wordt beschermd ook bij financiële overeenkomsten, omdat:

–          De kwaliteit van een product is niet altijd direct voor een consument in te schatten.

–          Aanschaf van een product gebeurt niet vaak, een consument heeft weinig ervaring.

–          Er zijn complexe producten waarvan de gevolgen voor de consument niet goed zijn te overzien. De aanbieders kunnen de gevolgen voor een consument beter inschatten.

AVG

Op Europees niveau zijn privacyregels gesteld om de privacy van personen te beschermen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat persoonsgegevens alle informatie betreft dat betrekking heeft op een identificeerbare natuurlijk persoon.

Bij het lekken van persoonlijke informatie dient dit gemeld te worden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

De volgende rechten komen voort uit de AVG.

–          Toestemmingsvereiste – Een persoon moet toestemming geven om zijn gegevens te verwerken.

–          Recht op aanpassing –Onjuiste informatie dient aangepast te worden.

–          Recht op vergetelheid – Het recht om de persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast dient een organisatie ook de organisatie van waar de persoonsgegevens afkomstig zijn te informeren inzake verwijdering persoonsgegevens.

–          Recht op dataportabiliteit -De persoonsgegevens moeten van de ene naar de andere organisatie overgedragen worden. Bijvoorbeeld bij een wijziging van zorgverzekering.

 

AVG eisen

–          Een organisatie mag niet meer persoonsgegevens opvragen dan er nodig is voor de dienst of levering.

–          De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

–          Persoonsgegevens niet doorsturen aan andere organisaties indien niet noodzakelijk.

–          De persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

–          De klant informeren welke gegevens worden bewaard en welke organisaties nog meer gegevens ontvangen (transparantieplicht).

–          Het doel van de gegevens beschrijven.

–          Privacy statement (op de website).

  

Bijzondere gegevens

–          Ras en etnische afkomst

–          Politieke of religieuze overtuiging

–          Lidmaatschap vakbond

–          Genetische eigenschappen

–          Gezondheid

–          Seksualiteit

 

Gezondheidsgegevens

Een verzekeraar mag gezondheidsgegevens verwerken onder voorwaarden:

  1. De gezondheidsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering of beheer.
  2. Er kan bezwaar tegen gemaakt worden (een overeenkomst sluiten met de verzekeraar kan dan ook afgewezen / onmogelijk worden).

 

Burgerservicenummer (BSN)

In artikel 46 van de AVG is het gebruik van het BSN geregeld. Met name de overheid mag het BSN verwerken. Er zijn enkele private partijen die het BSN mogen verwerken. Bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of een werkgever (bij loondienstverband).

In een offertefase mag het BSN niet verwerkt worden door tussenpersonen of de aanbieder zelf, tenzij dit noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling. Dit is het geval bij een hypotheek, zorgverzekering, levensverzekering etc.

Als het BSN na gebruik geen redelijk doel meer dient moet de BSN verwijderd worden.

Zorgplicht

Bij het klant- en risicoprofiel moet een passend advies gegeven worden. Dit is onderdeel van de zorgplicht binnen de Wft. De volgende punten worden door de adviseur in beeld gebracht:

Financiële positie = vermogen en inkomen/uitgaven de klant, ook de toekomst verwachting.

Kennis en ervaring = een klant met kennis en ervaring heeft minder advies nodig.

Doelstellingen = Wat wil de klant bereiken en doen. Er moet naar betere alternatieven gezocht worden door de adviseur in het belang van de klant.

Risicobereidheid = Per product verschillend maar van wezenlijk belang te weten hoeveel risico een klant wil lopen.

Er is sprake van een doorlopende zorgplicht. Dit betekent dat wijzigingen worden aangepast in het klant- en risicoprofiel.

Eigen verantwoordelijkheid klant = het advies van de adviseur is verstandig om op te volgen, de klant moet zich verdiepen in het product, financiële bijsluiter lezen, alle gegevens aan de adviseur verstrekken en zelf kiezen om af te wijken van het advies.

De zorgplicht vanuit de Burgerlijk Wetboek (BW) is gelijk aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft beschrijft echter wel concrete onderwerpen. Het BW blijft algemeen.

Zorgplicht betekent ook dat er een onafhankelijk klachteninstituut is. De financiële onderneming moet intern een klachten en geschillen procedure hebben, zodat klachten snel behandeld kunnen worden.

Klachteninstanties

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD) en Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) zijn klachteninstanties.

Kifid = Het Kifid is onafhankelijk en staat onder toezicht van het ministerie van Financiën.

Ombudsman Financiële Dienstverlening = als de aanbieder van een product de klacht van de klant niet oplost, dan komt de klant eerst bij de Ombudsman terecht. De Ombudsman bemiddelt vervolgens in een niet-bindend advies.

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening = Is de klant niet tevreden met de oplossing van de Ombudsman dan kan er naar de geschillencommissie of burgerrechter worden gegaan. De geschillencommissie doet een bindend advies. De klager mag na het bindend advies nog wel naar de rechter stappen.

Een financiële dienstverlener kan het bindend advies ook laten intrekken (vooraf). Dit betekent dat dit geregistreerd staat en er bij toekomstig geschillen het bindend advies niet opgevolgd hoeft te worden.

Als de klacht buiten de reikwijdte van het Kifid valt maar de aanbieder wel heeft aangegeven dat de klant/klager naar het Kifid kan dan neemt het Kifid de klacht in behandeling.

SKGZ = Gelijk aan het Kifid met een Ombudsman en Geschillencommissie.