Dutch tax seminar
Image default
Business / Financial Services

Kengetallen berekenen

Kengetallen berekenen

Om de financiële toestand van een organisatie te bepalen kun je kengetallen berekenenen. De kengetallen kun je berekenen door gebruik te maken van de jaarrekening van een organisatie. De jaarrekening wordt jaarlijks door een organisatie opgesteld op basis van de verslaggevingstandaarden zoals de BW2 titel 9 of de Raad voor de jaarverslaggeving (RJ). Deze vorm van rapportereren wordt de externe verslaggeving genoemd. Naast de externe verslaggeving wordt er gebruikt gemaakt van interne verslaggeving. De interne verslaggeving is doorgaans gedetailleerdere informatie en is vaak concurrentiegevoelig. De concurrentie gevoelige informatie wordt niet gepubliceerd in de jaarrekening en de publicatie stukken voor de Kamer van Koophandel (Kvk). Een besloten vennootschap is verplicht om jaarlijkse zijn stukken te deponeren bij de kamer van koophandel, waardoor het altijd mogelijk is voor een willekeurige derden om de kengetallen te berekenen.

 

Liquiditeit

De liquiditeit van een organisatie geeft aan in welke mate een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende schulden. Deze informatie is relevant voor bijvoorbeeld een leverancier of een bank, zodat blijkt dat de factuur of aflossing ook daadwerkelijk op korte termijn betaald kan worden. Komt een organisatie in betalingsproblemen dan heeft dit gevolgen voor de continuïteit en zal dit ook als zodanig in de jaarrekening moeten worden toegelicht door middel van een continuïteitsparagraaf. Als de situatie van de organisatie zeer slecht is heeft dit ook betekenis voor de waardering van de jaarrekeningposten, waardoor een waardering tegen liquidatiewaarde van toepassing zal zijn.

 

Solvabiliteit

Niet alleen de liquiditeit is van belang voor een vreemd vermogen verschaffer zoals de bank. De bank wil niet alleen informatie over de kortlopende periode maar ook over de lange termijn. De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie kan voldoen aan al haar verplichtingen. Dit betekent dat op moment dat de organisatie zou stoppen met haar bedrijfsactiviteit, dat uit de solvabiliteitratio blijkt of alle verplichtingen nagekomen kunnen worden. In de regel zal een ratio groter dan 1 wenselijk zijn. Afhankelijk van de sector waarin de organisatie actief is zal een bank strengere eisen stellen aan de solvabiliteitsratio’s. In een kredietovereenkomst zijn meestal de afspraken vastgelegd waaraan een organisatie moet voldoen, waardoor beheersing van de organisatie essentieel is. Het niet nakomen van de ratio afspraken kan een boete of de direct opeisbaarheid van de schuld tot gevolg hebben. In veel gevallen kan dit betekenen dat een organisatie een faillisement kan gaan aanvragen. 

De solvabiliteit en de liquiditeit kan berekend worden op basis van de cijfers van de balans.

 

Rentabiliteit

Ook kan een investeerder rekening houden met de rentabiliteit van een organisatie. Dit geeft de winstgevenheid van de organisatie of een deel van de organisatie weer. Er kan bijvoorbeeld een berekening per project gemaakt worden, zodat inzichtelijk wordt dat een investering het gewenste rendement oplevert. Hoe hoger het rendement des te hoger het risico is dat een investeerder bereid zal zijn te nemen. De rentabiliteit wordt berekend op basis van het eigen vermogen, de schulden en de winst voor belastingen. Dit betekent dat ook de cijfers vanuit de resultatenrekening van belang zijn om de ratio rentabiliteit te bepalen. Je hebt de rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit totaal vermogen en de rentabiliteit vreemd vermogen.