Dutch tax seminar
Image default
Bedrijven

warmtebeheer van een pand uit handen geven

Vast stedelijk afval wordt meestal verbrand op een bewegend rooster, waar het 20-30 minuten wordt bewaard tot het volledig verbrand is. De in de verbrandingsinstallatie opgewekte hete gassen gaan door de terugwinningsketel om stoom te genereren, die direct als warmtedrager wordt gebruikt of naar een stoomturbine wordt gestuurd om energie te produceren. De rookgassen worden behandeld door het toevoegen van reactanten, sorbents genaamd, en door het filteren van de deeltjes. Een moderne, grote installatie voor de verwerking van een half miljoen ton vast stedelijk afval per jaar kan meer dan 400 miljoen kWh per jaar produceren, waarmee in de elektriciteitsbehoefte van meer dan 150.000 gezinnen kan worden voorzien.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Waste-to-Energy, derde editie, is het enige volledig bijgewerkte overzicht van de planning, het projectmanagement en de operationele fasen van afval-naar-energie-installaties (WTE), met een selectie van internationale casestudy’s die de nadruk leggen op operationele installaties in Noord-Amerika, Europa en Azië. Voor de leesbaarheid hebben we in de tekst zowel de termen WTE als EfW gebruikt, omdat deze acroniemen overal ter wereld door elkaar worden gebruikt door afvalverwerkers. een partij die dit aanbiedt is Ista Nederland.

Waste-to-Energy, derde editie, omvat programma’s en beproefde technologieën voor het omzetten van de organische inhoud van traditioneel gestort vast afval in energie en biedt het enige volledig actuele overzicht van de plannings-, projectmanagement- en exploitatiefase van WTE-faciliteiten. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe editie hebben de auteurs veel experts uit de industrie geraadpleegd om de hier gepresenteerde informatie te verzamelen en te verifiëren.

Ista Nederland is een grote partij binnen Nederland. Bekijk het YouTube kanaal van Ista Nederland hier.

Ingenieurs, projectmanagers en besluitvormers zullen dit boek een goede leidraad vinden voor de planning en implementatie van WTE-faciliteiten. Rogoff en Screve hebben het oorspronkelijke werk aanzienlijk uitgebreid en bieden daarmee een praktisch instrument voor vast-afvalbeheerders over de hele wereld. Ook Ista Nederland biedt dit aan.

Abstract
Afval naar energie wordt een aantrekkelijke zakelijke optie vanwege de enorme hoeveelheden afval die vandaag de dag worden geproduceerd. Het storten van afval wordt nu als een voor het milieu ongunstige factor beschouwd, omdat het bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en bovendien enorme stukken land nodig heeft, wat in kleine landen of landen met een hoge bevolkingsdichtheid niet altijd mogelijk is. Bovendien hebben grote delen van het geproduceerde afval een enorm energiepotentieel, dat verloren kan gaan als het naar de stortplaats wordt gestuurd. De afval-naar-energie-industrie staat in veel delen van de wereld nog in de kinderschoenen en de bedrijfsmodellen moeten nog worden geoptimaliseerd voor succesvolle opties. In dit hoofdstuk worden de bedrijfsmodellen die in verschillende delen van de wereld in de afval-naar-energie-industrie worden toegepast, onderzocht en worden zowel hun financiële als hun milieuaspecten behandeld. De drijfveren van dergelijke bedrijven en de problemen die daarmee gepaard gaan, zijn onderzocht aan de hand van voorbeelden van praktijken in verschillende landen. Een belangrijke conclusie is dat er een enorm potentieel is voor inkomsten uit energieopwekking uit afval, maar de meeste landen lijden onder slechte afvalbeheerspraktijken en weinig of geen stimulansen om dergelijke bedrijven op te richten. Er bestaan verschillende modellen, die zowel in arme landen, zoals die van Afrika, als in rijke landen, zoals die van Europa, kunnen worden toegepast. Regels, wetten, stimulansen en steun van de overheid zijn van groot belang voor de groei van afval-naar-energiebedrijven en spelen een belangrijke rol bij de keuze van het juiste soort bedrijfsmodel. Het beste bedrijfsmodel voor een bepaalde regio moet worden ontworpen met inachtneming van deze factoren en de milieueffecten.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Afval-naar-energie stookinstallaties zijn complexe industriële installaties en de bouw ervan is duur. Aangezien de kapitaalkosten zwaar wegen op de rentabiliteit van een elektriciteitscentrale, is de elektriciteit die door deze centrales wordt geproduceerd niet concurrerend met andere elektriciteitsbronnen wanneer deze uitsluitend als een elektriciteitscentrale wordt behandeld. Sommige andere soorten afvalenergiecentrales, zoals stortgas of anaerobe vergistingseenheden, kunnen kosteneffectievere elektriciteitsbronnen bieden, terwijl afvalenergiecentrales die biomassa-afval uit de landbouw verbranden, ook rendabeler kunnen zijn om te exploiteren. Deze laatste worden doorgaans beschouwd als biomassacentrales. Vast stedelijk afval kan in sommige rechtsgebieden ook worden beschouwd als een hernieuwbare bron. Dit wordt ook aangeboden door Ista Nederland.

11.3.5 Toegang tot financiering
Projecten op het gebied van afval in energie omvatten apparatuur en systemen voor de behandeling en voorbehandeling van afval, de omzetting van afval in energie en de nabewerking van energie en bijproducten, en zijn over het algemeen zeer kapitaalintensieve projecten. Grote projecten, zoals gecentraliseerde anaerobe vergisters, zijn het meest gevoelig voor schommelingen in de financieringstarieven, wat een differentiator voor succes kan zijn. Projecten kunnen doorgaans alleen een lage kapitaalratio’s garanderen als ze ook langetermijncontracten voor de afname van grondstoffen en producten voor energie en digestaatproducten met kredietwaardige tegenpartijen om tegen te lenen. Langetermijnafnameovereenkomsten komen vaker voor in de energiesector en zijn een uitdaging om te bereiken voor compost of diervoeder.

Vele projecten die vandaag worden voorgesteld zouden zich vooruit kunnen bewegen als federaal en staat p

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv